מכרזיםהמאמר דן בתפקיד ועדת מינהל השירות לעיריות בכל הכרוך בהעסקת קרובי משפחה ברשות מקומית ובפרט כאשר ועדת השירות בוחרת לדחות זכיית מועמד במכרז בשל קרבת משפחה. המאמר מציג את הכללים החלים על ועדת השירות ואת הערכאה המוסמכת לדון בתקיפת החלטתה או ערעור על החלטתה ודרך התנהלותה.
במאמר ניתן מידע לגבי ערעור ותקיפת מכרזי כוח אדם בבית המשפט, כאשר מציע סבור כי נפלו פגמים במכרז או כאשר ישנה סבירות כי עסקינן במכרז מכור מראש. המאמר דן בסוג ספציפי של מכרזים- מכרזי כוח אדם, שכן המציאות מלמדת כי בסוג מכרזים אלו ישנה שחיתות והעדפת מקרובים לאיוש המשרה
logo בניית אתרים